สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

Old Japan Students' Association, Kingdom of Thailand (OJSAT)
(Under the Patronage of His Majesty the King)
タイ王国元日本留学生協会

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางกิจกรรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชาวไทย
และเครือข่ายในอาเซียน เป็นเลิศด้านการเรียน
การสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเทศไทย